Начало Условия за ползване

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА GlamGirls

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: Ню Интернет Солюшън АД, София, с адрес жк. Младост 4 блок 411, Район Младост, ЕИК: 201317048, представлявано от управителя Калоян Стаматов и от неговите пълномощници, наричано по-долу за краткост Собственик, и клиентите, наричани по-долу Потребител, на Glamgirls, с електронен адрес: https://glamgirls.bg/.

Общите условия на всеки договор са документ, указващ начина и реда, по които ще се използва предоставената информация от „НЮ ИНТЕРНЕТ СОЛЮШЪН”АД на потребителите на Онлайн медията Glamgirls.bg и определя отношенията между „НЮ ИНТЕРНЕТ СОЛЮШЪН” АД и потребителите на уебсайта.

I. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. За да бъдат адекватно разбрани и използвани настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще бъдат със следното значение:

1. „НЮ ИНТЕРНЕТ СОЛЮШЪН” АД (наричано по-долу за краткост “Собственик на www.glamgirls.bg” или само “Собственик”) е дружество, предоставящо чрез администрираната от него Онлайн медията GlamGirls.bg , информационни услуги за своите потребители.

2. GlamGirls (www.glamgirls.bg ) e уебсайт, предоставящ на потребителите достъп до интересна информация, която е предварително разположена на сървъра на „НЮ ИНТЕРНЕТ СОЛЮШЪН” АД.

3. “Услуги” са предоставяните на потребителите на GlamGirls. не само да получават информация, но и да изразяват мнение и да задават въпроси към Екипа на медията.

4. “Потребител” ще се нарича всяко лице, ползващо предоставяните от Собственика чрез GlamGirls.bg Услуги.

5. „Интернет страница” е наименованието на част от уебсайт, в която се намира публикувана информация и снимков материал

6. „Уебсайт / сайт са две или повече интернет страници, обединени в едно цяло.

II. Договор с Потребителя

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Услугите, които са обвързани с възможността Потребителят да има достъп, да публикува и да може да съхранява своята информация като текстове, снимки, рисунки, статии и други материали като истински и измислени истории, рецепти за ястия, препоръки за поддържане на естетичен външен вид и други ще може да бъдат публикувани след регистрация в GlamGirls.bg чрез формата за регистрация, създавайки виртуален профил на Потребителя.

(2) Услугите, които може са обвързани с откриването и достъпа до информационни ресурси чрез уебсайта GlamGirls.bg, Потребителят получава след регистрация. Информационните ресурси са:

1. Меню с подредени по категории електронни препратки, водещи до страници,които може да съдържат интересна и разнообразна информация, също така препоръки и други сходни материали;

2. Електронни препратки, които прехвърлят потребителя към уебсайтове, подбрани от Собственика;

3. Електронни препратки към уебпортали, които съдържат онлайн магазини в себе си;

4. Достъп до лични истории, кулинарни рецептите и съвети от други Потребители.

5. Други.
(3) Услугите по ал. 1 и ал. 2 по-горе Потребителят получава безплатно, ако спазва коректно Общите условия на GlamGirls.
Действие на настоящия договор

Чл. 3. Договорът се сключва между Собственика и Потребителя предизвиква действие след постигането на съгласие от двете страни.

Промени в Общите условия

Чл. 4. (1) Ако има последвали промени в Общите условия, Собственикът на Glamgirls се задължава да сподели на видно място в страница с наименование Начало на GlamGirls.bg съобщение за новите Общи условия и препратка настъпилите корекции на Общите условия, така Потребителят се счита за информиран за всички корекции в настоящите Общи условия.

(2) На Потребителите, които вече са били регистрирани при корекции на Общите условия се предоставя двуседмичен срок даден от датата на промяната влиза в сила след направените корекции в Общите условия да бъдат информирани за настъпилите корекции, за това време те могат да изпратят съобщение до Собственика на адрес на електронна поща kontakt@glamgirls.bg, че са против промените. Ако такова заявление не бъде изпратено, автоматично се приема, че Потребителят е съгласен и автоматично се съгласява с промените на Общите условия. Ако заявление бъде получено , това довежда до автоматичното прекратяване на договора между двете страни за ползване на Услугите. Собственикът запазва всички права за прекратяване на достъпа на Потребителя до профила му, за да прекрати регистрацията му.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 5. Потребителят може да използва безплатно Услугите, които Собственика на GlamGirls.bg, ако Общите условия се спазват.

Чл. 6. Ако Собственикът предлага платени услуги, това се извършва чрез отделен договор.

Чл. 7. (1) При ползване на предоставяните Услуги, Потребителя няма право да да изнася информация, получена от други потребители, да публикува чужди текстове и снимки, които да приписва на себе си, както и ако те

а)  противоречат на българското законодателство, нарушават морала или нравствените устои;

б) показват насилие, включително над животни;

в) съдържат порнография;

г) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове;

д) имат за цел реклама, която не е позволена от Собственика;

е) нарушават права на човека съгласно Конституцията на Република България;

ж) разпространяват търговска или служебна тайна;

з) няма право да нарушава интелектуалната собственост на друг субект;

2) Ако Собственикът установи, каквито и да е нарушения на правилата има право да изтрие профила на Потребителя, както и да използва данните му, в помощ на органите на реда, в случай, че това бъде поискано.

Чл. 8. (1) Потребителят на GlamGirls.bg e длъжен при употребата на предлаганите от Собственика Услуги:

1. Да спазва наложените закони от българското законодателство, както и възможните за прилагане чужди закони, настоящите Общи условия и всички морални и етични норми;

2. Не трябва да нарушава установените човешки права, съгласно Конституцията на България и наложените закони.

3. Да не приема чужда самоличност, или да представлява друго лице, което не му е дало писмено съгласие пред съответните правни лица.

4. Да не предоставя на никого своето потребителско име и парола, за да не предизвика злоупотреби с неговите правомощия.

2) Ако наруши предишната алинея Собственикът на портала си запазва правата да прекрати предоставените на Потребителя Услуги по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

Чл. 9. (1) Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на GlamGirls.bg.

(2) Собственикът си запазва правата да праща ел. писма и съобщения до Потребителя, ако той е регистриран, с цел да му прати рекламни материали или друга информация.

(3) Бисквитките могат да бъдат инсталирани от странични лица за реклама на артикули, които могат да бъдат интересни за Потребителя.

Чл. 10. Собственикът има право да прекрати отношенията между него и Потребителя по свое усмотрение. Ако заподозре нещо нередно, ако не одобри онлайн поведението на Потребителя или по негова индивидуална преценка.

Чл. 11. Собственикът е длъжен да не споделя никаква лична информация за Потребителя, било то парола, потребителско име или други придобити от него данни за Потребителя.

Обезщетения и неустойки

Чл. 12. (1) Потребителят e отговорен и се налага да обезщети Собственика, както и трети лица, понесли загуби или пропуснали ползи, заради текстове, снимки и информация, които Потребителят е споделил на страниците на GlamGirls.bg и/или e направил публично известни на трети лица чрез ползване на предоставяните от Собственика Услуги, нарушавайки българското законодателство, Общите условия и етичните и морални норми.

(2) Потребителят е длъжен да заплати обезщетение на Собственика за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил правата на интелектуална собственост на Собственика върху текстовете, снимките и статиите, които се намират на уебстраниците на www.glamgirls.bg

Разкриване на информацията

Чл. 13. (1) Собственикът е длъжен да не коригира и излага на показ лична информация за Потребителя или за Услугите, които той ползва и да не дава информацията на трети лица, освен когато:

а) това е уговорено в Общите условия на GlamGirls, може да се излагат, само ако предварително Потребителят е дал съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) информацията, която е необходима на държавните органи или длъжностните лица, които спoред българското законодателство имат правомощия да изискват конкретната информация при спазване на законово установените процедури ще бъде предоставена;

 

Прекратяване на договора

Чл. 14. (1) Освен при нарушение на една от двете страни, споменато в Общите условия на glamgirls.bg , договорът се прекратява, ако настъпи някое от следните обстоятелства:

а. Собственикът прекратява своята дейност, обявява несъстоятелност или уебсайтът www.glamgirls.bg спира да съществува;

б. ако и двете страни са единодушно съгласни да го прекратят;

в. някои други предвидени от закона случаи.

(2) Собственикът има право да изтрие профила на Потребителя, ако се стигне до прекратяване на взаимоотношенията им, както да премахне съдържанието,което е публикувал.
(3) Без значение от индивидуалните основания за анулиране на договора Собственика има права по чл. 19 от конкретните Общи условия върху всички текстове и снимки, които са публикувани от Потребителя на www.glamgirls.bg.

Писмена форма

Чл. 15. За спазена се определя писмената форма, когато е изпратена по електронна поща, посочена на страницата За контакти в онлайн страницата www.glamgirls.bg .

Влизане в сила

Чл. 16. Настоящите Общи условия са в сила от 13.01.2017 г.